Spolu - domácí péče

Obchodní podmínky

Objednávka prostřednictvím webového formuláře je považována za návrh na uzavření kupní smlouvy. Spolu – domácí péče, zastoupené Karolína Kudláčkovou (tzn. poskytovatel) informuje e-mailem či telefonicky objednavatele o přijetí či nepřijetí objednávky.

Při veškerém nakládání s osobními údaji se poskytovatel řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Osobní údaje uvedené zákazníkem nejen do objednávkového formuláře neposkytuje třetí straně.  Bez jejich uvedení ze strany objednavatele nelze přijmout objednávku.

Pracovník poskytovatele se na požádání prokáže firemním průkazem. Poskytovatel, a tím i jeho pracovníci jsou pojištěni pro případ neúmyslného poškození cizí věci.

Ihned po provedení služby poskytovatel vystaví fakturu/daňový doklad se splatností 10 dnů. A fyzicky či elektronicky ji zašle objednavateli. Částky do 1 000,- Kč je oprávněn převzít pracovník poskytovatele v hotovosti oproti příjmovému dokladu. Uhrazením končí smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednavatelem služby.

Smluvní vztah podléhá občanskému zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.). Všechny spory, u nichž se obě strany nebudou schopny dohodnout, bude rozhodovat věcně příslušný soud.